O škole

 
 

   

Úvodní stránka

Základní údaje

Historie školy

Zaměstnanci školy

Přehled tříd školy

Kontakty

Hymna

 
 

Základní údaje

Oficiální název: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace

IČO: 75006821

Telefon / fax: 374 722 148                                       PSČ: 347 01

E-mail: vedeni.skoly@zshornicka.tachov.cz                

Ředitel školy: Mgr. Radek Červený

 

 

 
 

Historie školy

Na počátku padesátých let měl Tachov i s přilehlými osadami 5 000 obyvatel, kteří po válce přišli většinou z vnitrozemí, mnozí však až ze Slovenska, Ukrajiny či Rumunska. Pro jejich děti zprvu stávající školské objekty, roztroušené po městě, kapacitně stačily.

Situace se změnila k horšímu s druhou vlnou doosídlování pohraničí. Do Tachova přicházeli již převážně mladí, kteří zde zakládali rodiny, a počet nejprve předškolních dětí a pak i dětí školního věku prudce stoupal. Aby žáci mohli splnit povinnou školní docházku, muselo se zavést vyučování na směny. Tento nevyhovující stav měla vyřešit a vskutku vyřešila výstavba nové školní budovy, slavnostně otevřené 31. srpna 1958. Našlo v ní místo 722 žáků. Jak dokládá velký obraz ve sborovně školy i dobové fotografie, šlo o stavbu "na zelené louce", tedy na okraji města, kde po dnešní bytové zástavbě nebylo ani památky.

Na adresu tehdejších stavbařů nutno říci, že budova nebyla šita horkou jehlou. Řemeslníci tu odvedli kus poctivé práce, a tak je zde ještě většina stavebních prvků a vnitřních instalací původních. Projektant školu navrhl s vědomím, že jde o největší školský objekt ve městě, který musí dobře sloužit po celá desetiletí. Pod jednou střechou tu byly prostory pro 23 učeben 
a 3 odborné posluchárny pro fyziku, chemii a biologii, řadu kabinetů, školní dílny, školní družina, 
2 tělocvičny s tehdy nevídaným zázemím, se šatnami a sprchami. Také samostatná "promítárna" zvukových filmů, či chcete-li minikino, rozhodně nepatřilo k výbavě, na jakou by byli žáci zvyklí. Nezapomnělo se ani na stravování dětí a zaměstnanců, a tak ve východní části budovy byla zřízena školní kuchyně s prostornou jídelnou.

Budovu obklopoval školský areál, který zahrnoval fotbalové hřiště, hřiště na odbíjenou a házenou, sektor lehkoatletických disciplin a školní zahradu - svými původními rozměry spíše pole. To vše dobře sloužilo žákům a studentům po hezkou řádku let.

Změny v učebních plánech a větší důraz na polytechnizaci výuky koncem 60.let vedly k rozhodnutí vybudovat v těsné blízkosti stávající budovy samostatný objekt školních dílen. Po kolaudaci v březnu roku 1968 byla zahájena výuku pracovního vyučování v solidně vybavené dřevodílně a kovodílně. Strojní zařízení bylo zčásti zakoupeno, zčásti věnováno některými tachovskými závody. V prostorách dílen se našlo místo i pro cvičnou kuchyni s několika plynovými sporáky. Zde starší dívky absolvovaly výuku vaření a stolování. Bohužel historie této budovy netrvala dlouho. Územní rozhodnutí o rozšíření gymnázia a výstavbě nového stravovacího pavilonu znamenalo likvidaci školních dílen, neboť vhodnější řešení se nepodařilo nalézt. Výhodou nového stravovacího pavilonu, samozřejmě kromě dostatečné kapacity, je vyřešení dlouhodobého problému -vytápění základní školy a gymnázia. V nejvyšším podlaží pavilonu byla totiž umístěna plynová kotelna, která jako ekologicky šetrný zdroj tepla slouží nyní oběma sousedícím školám.

Obraťme nyní pozornost k opačné části školního areálu. I zde to vypadá po letech docela jinak. Původně táhlý svah byl terasovitě upraven a na horní terase vyrostla v roce 1981 budova Okresního domu pionýrů a mládeže, v současnosti známá jako "Mraveniště".

Střední část, vlastně jen asi třetina původní plochy, slouží k výuce pěstitelských prací.

V nejnižší části, v těsném sousedství hlavní budovy,stojí od roku 1984 přístavba - třípodlažní pavilon učeben pro žáky 1.stupně ZŠ. Stavba zahájená v březnu roku 1982 byla nákladem přes 5 milionů korun dokončena a slavnostně otevřena 31.8. 1984. Přesně po šestadvaceti letech od zahájení provozu ve staré budově byl tak učiněn další krok ke zlepšení podmínek výuky.

Počet žáků ve třídách se mohl snížit na přijatelnou třicítku. Hudební výchova a výtvarná výchova získaly pevné zázemí v moderně řešených samostatných učebnách.

Změnu k lepšímu současně zaznamenali i starší žáci, kteří zůstali v hlavní budově. Přesun těch nejmladších umožnil uvolnit a modernizovat původní učebny fyziky, chemie a biologie. Jejich počet se pak postupně rozšířil o učebny hudební a výtvarné výchovy, pěstitelství, zeměpisu, informatiky, cvičné kuchyňky a společenský sál.

Pro nedostatek finančních prostředků nemohla být realizována adaptace bývalé školní kuchyně, takže vyučování praktických činností nemá zatím takové podmínky, jaké by si zasloužilo.

Naopak mezi záměry, které se podařilo naplnit, patřila dostavba tzv. spojovacího krčku mezi hlavní budovou a přístavbou. Když byla v roce 1991 dokončena, odpadlo věčné obcházení a zdržování při každém přesunu dětí do družiny či do tělocvičny.

Posledními nepřehlédnutelnými změnami v padesátileté historii školy byly: generální oprava střechy, oprava teras před oběma budovami, vybudování výtahu pro handicapované žáky a rekonstrukce podlah v tělocvičnách.

 
 

ZPĚT

 
         
 


Zaměstnanci školy

Ředitel školy: Mgr. Radek Červený

Zástupkyně ředitele pro 1. - 5. ročník: Mgr. Jarmila Brachtelová

Zástupkyně ředitele pro 6. - 9. ročník: Mgr. Lenka Doležalová

Výchovný poradce: Mgr. Zlatuše Cardová

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Doležalová

 
  Učitelé 1. - 5. třídy:

Mgr. M. Horáková, Mgr.J. Kopová, Mgr. M. Pitrová,  Mgr. J. Nárovcová,  Mgr. P. Kuncová
Mgr. P. Braunová, Mgr.L. Poncarová,  Mgr.M.Topitschová, Mgr.L. Červená,  Mgr. M. Černá
Mgr. M. Hebenstreitová, Mgr.P. Nevařilová,
Mgr.A. Francová, Mgr. M. Maštalířská, L.Topitschová
Mgr. E. Mužíková, Mgr. L. Klabanová

, Mgr. A. Homolková, B. Nekolová, Petra Topitschová

 
    Učitelé 6. - 9. třídy : Mgr. F. Meinl, Mgr. H. Johanová Matlasová,
Mgr. H. Michalcová, Mgr.A. Marešová,
Mgr. A. Daňková, Mgr. M. Rolínek, Mgr. J. Schweiner
Mgr. M. Klečatská, Mgr. D. Fecková, Mgr. Mich. Černá, Mgr J. Koťuha, Mgr. I. Buczyková, Mgr. Z.Cardová, Mgr. M. Náhlovská, Mgr. J. Kubátová
 
    Asistenti  pedagoga:

M. Velichová (1.stupeň), D. Lazorková (2.stupeň), P. Šimáňová (1.stupeň)

 
 

Vychovatelky školní družiny: A. Worschechová,  I. Vavřičková, J. Baxová, L. Maňurová, L. Bürgerová

Hospodářka školy: Jana Kožnarová

Správní zaměstnanci: J. Nový, V. Popovič, M. Trejbalová, M. Roháčová, L. Suková, R. Vilímková,
                                    D. Vodičková, V. Mrázková

ZPĚT
 

 
 

 

 


Přehled tříd školy 

Třída

Umístění

Třídní učitel

1. A

přístavba 2.p.

Mgr. Alena Homolková

1. B

přístavba 2.p.

 Lucie Topitschová

1. C

přístavba 2.p.

Mgr. Marcela Topitschová

2. A

přístavba 1.p.

Mgr. Marcela Horáková

2. B

přístavba 1.p.

Mgr. Jaroslava Kopová

2. C

přístavba 1.p.

Mgr. Pavlína Kuncová

2. D

přístavba přízemí

Mgr. Michaela Pitrová

3. A

přístavba 1.p.

Mgr. Marie Černá

3. B

přístavba 2.p.

Mgr. Jana Nárovcová 

3. C

přístavba 2.p.

Mgr. Lenka Klabanová

4. A

hlavní budova 1.patro

Mgr. Petra Braunová

4. B

hlavní budova přízemí 

Mgr. Eliška Mužíková

4. C

hlavní budova přízemí

Mgr. Ludmila Poncarová

4. D

hlavní budova přízemí

Mgr. Antonie Francová

5. A

hlavní budova přízemí

Mgr. Lenka Červená

5. B

hlavní budova přízemí

Mgr. Martina Hebenstreitová

5. C

hlavní budova přízemí

Mgr. Pavlína Nevařilová

5. D

hlavní budova 1.patro

Mgr. Marie Maštalířská

6. A

hlavní budova 2.p.

Mgr. Marie Klečatská

6. B

hlavní budova 1.p.

Mgr. Ivana Buczyková

6. C hlavní budova přízemí Mgr. Dana Fecková

7. A

hlavní budova 2.p.

Mgr. Michal Rolínek

7. B

hlavní budova 1.p.

Mgr. Jaroslava Kubátová

7. C

hlavní budova 1.p.

Mgr. Margareta Náhlovská

7. D

hlavní budova 2.p.

Mgr. Hana Michalcová

8. A

hlavní budova 1.p.

Mgr. František Meinl

8. C

hlavní budova 1.p.

Mgr. Anna Daňková 

9. A

hlavní budova 2.p.

 Mgr. Michaela Černá

9. C

hlavní budova 1.p.

Mgr. Jan Koťuha

 

ZPĚT

 

 

 

 


Kontakty 

 

Jméno

Funkce

 

Emailová adresa

Jana Kožnarová samostatná referentka 374 722 148
731 159 463
371 432 021
vedeni.skoly@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Radek Červený

ředitel školy 374 722 148
371 432 021
radek.cerveny@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Lenka Doležalová

zástupce ředitele pro 2.st. 371 432 023 lenka.dolezalova@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Jarmila Brachtelová zástupce ředitele pro 1.st. 374 722 124
371 432 039
jarmila.brachtelova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Antonie Francová

učitel 1.st.   antonie.francova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Lenka Klabanová

učitel 1.st. 371 432 035 lenka.klabanova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Marcela Horáková

učitel 1.st. 371 432 035 marcela.horakova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Jaroslava Kopová

učitel 1.st. 371 432 035 jaroslava.kopova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Michaela Pitrová

učitel 1.st. 371 432 035 michaela.pitrova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Alena Homolková

učitel 1.st.   alena.homolkova@zshornicka.tachov.cz
Barbora Nekolová učitel 1.st. 371 432 035 barbora.nekolova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Jana Nárovcová

učitel 1.st. 371 432 035 jana.narovcova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Petra Braunová

učitel 1.st. 371 432 035 petra.braunova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Ludmila Poncarová

učitel 1.st. 371 432 035 ludmila.poncarova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Marcela Topitschová

učitel 1.st.   marcela.topitschova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Lenka Červená

učitel 1.st.   lenka.cervena@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Martina Hebenstreitová

učitel 1.st.   martina.hebenstreitova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Pavlína Nevařilová

učitel 1.st.   pavlina.nevarilova@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Marie Maštralířská učitel 1.st.   marie.mastalirska@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Marie Černá učitel 1.st. 371 432 035 marie.cerna@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Eliška Mužíková učitel 1.st. 371 432 035 eliska.muzikova@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Pavlína Kuncová učitel 1.st 371 432 035 pavlina.kuncova@zshornicka.tachov.cz
Lucie Topitschová učitel 1.st. 371 432 035 lucie.topitschova@zshornicka.tachov.cz
Petra Topitschová učitel 1.st. 371 432 035 petra.topitschová@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Hana Michalcová

učitel 2.st. 371 432 033 hana.michalcova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. František Meinl

učitel 2.st. 371 432 027 frantisek.meinl@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Michal Rolínek učitel 2.st.

371 432 034

michal.rolinek@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Anna Daňková

učitel 2.st. 371 432 025 anna.dankova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Anna Marešová

učitel 2.st. 371 432 034 anna.maresova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Michaela Černá

učitel 2.st. 371 432 032 michaela.cerna@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Helena Johanová Matlasová

učitel 2.st. 371 432 033 helena.johanovamatlasova@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Dana Fecková učitel 2.st. 371 432 026 dana.feckova@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Jan Koťuha učitel 2.st. 371 432 028 jan.kotuha@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Ivana Buczyková učitel 2.st. 371 432 032 ivana.buczykova@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Marie Klečatská učitel 2.st. 371 432 032 marie.klecatska@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Zlatuše Cardová učitel 2.st. 371 432 029 zlatuse.cardova@zshornicka.tachov.cz

Mgr. Margareta Náhlovská

učitel 2.st. 371 432 027 margareta.nahlovska@zshornicka.tachov.cz
Mgr. Jaroslava Kubátová učitel 2.st. 371 432 028 jaroslava.kubatova@zshornicka.tachov.cz
Mgr.Jaroslav Schweiner učitel 2.st. 371 432 027 jaroslav.schweiner@zshornicka.tachov.cz
Dagmar Lazorková asistent pedagoga   dagmar.lazorkova@zshornicka.tachov.cz
Michaela Velichová asistent pedagoga   michaela.velichova@zshornicka.tachov.cz
Petra Šimáňová asistent pedagoga   petra.simanova@zshornicka.tachov.cz
Alena Worschechova vychovatelka ŠD 371 432 019 alena.worschechova@zshornicka.tachov.cz
Ivana Vavřičková vychovatelka ŠD 371 432 016 ivana.vavrickova@zshornicka.tachov.cz
Jarmila Baxová vychovatelka ŠD 371 432 018 jarmila.baxova@zshornicka.tachov.cz
Lenka Bürgerová vychovatelka ŠD 371 432 015 lenka.burgerova@zshornicka.tachov.cz
Lenka Maňurová vychovatelka ŠD 371 432 017 lenka.manurova@zshornicka.tachov.cz
Jindřich Nový

školník HB

371 432 024
733 539 584
 
Vasil Popovič

školník přístavba

605 992 269  

 

ZPĚT